برای ثبت نام تعداد بسته speaking را انتخاب نمایید

بعد از ثبت نام و واریز وجه شماره تراکنش ثبت نام را به همراه بسته speaking های خود برای استاد ایمیل نمایید

توجه نمایید که در صورت اعلام نکردن شماره تراکنش ثبت نام در ایمیل، speaking های مربوطه تصحیح نخواهد شد

لیست speaking ها:

  • Speaking Set


    توضیح speaking :

    هزینه تصحیح هر بسته speaking:

    40000تومان


    لطفا تعداد بسته speaking مورد نظر خود را انتخاب نمایید

ارسال پیام

*
*
*